Vzdelávacie aktivity PoradaMVO - PORADAMVO | ProfiMVO

Vzdelávacie aktivity

OP
EU

Odborné vzdelávacie semináre

Semináre sú výsledkom projektu EKONOMICKÉ NÁSTROJE EFEKTÍVNEHO RIADENIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Účel: Inštitiucionálna a ekonomická stabilita, profesionalita riadenia a informovanosť neziskových organizácií s dopadom na efektivitu nimi poskytovaných všeobecno-prospešných služieb

Semináre

Cieľom tejto podaktivity je poskytnúť ucelený obsah vzdelávacích programov pre dobre spravovanú neziskovú organizáciu v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov a ekonomiky.

Vzdelávacie programy pre ekonómov, manažérov, účtovníkov neziskového sektoru, lektorov a učiteľov predmetov týkajúcich sa manažmentu, účtovníctva, ekonomiky neziskových organizácií.

Riadiaci a výkonní pracovníci, účtovníci, či ekonómovia pracujúci v mimovládnych organizáciách nemajú primeranú pregraduálnu prípravu a dostatočné skúsenosti s ekonomikou a účtovníctvom neziskových organizácií. Často majú problémy s vykazovaním finančných ukazovateľov výsledkov činnosti organizácie.

Manažéri organizácií nemajú relevantné podklady z účtovníctva na nastavenie ďalšieho financovania aktivít organizácie, nevyhnutné pre trvalú udržateľnosť. Neziskový sektor je veľakrát vnímaný zo strany štátu a podnikateľských subjektov, vrátane bánk a finančných inštitúcií, ako netransparentný a nedôveryhodný.

Na Slovensku neexistujú vzdelávacie inštitúcie (stredné ani vysoké školy), ktoré by ponúkali študijné odbory zamerané na účtovníctvo, ekonomiku a manažment neziskových organizácií.

Ponúkame semináre, ktoré sú užitočné


 1. pre lektorov a učiteľov predmetov týkajúcich sa manažmentu, účtovníctva, ekonomiky neziskových organizácií,
 2. pre zriaďovateľov neziskových organizácií,
 3. pre donorov, ktorí poskytujú prostriedky neziskovým organizáciám a
 4. pre ekonómov, manažérov, účtovníkov neziskového sektoru.

Zameranie seminárov:


 1. Typológia neziskových organizácií
 2. Strategický a projektový manažment
 3. Ľudské zdroje – vedenie ľudí
 4. Právne a ekonomické minimum štatutára v MNO
 5. Finančný manažment MNO
 6. Účtovníctvo neziskových organizácií
 7. Viaczdrojové financovanie neziskových organizácií a ich zdaňovanie
 8. Mzdy a personalistika

Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!

1. Typológia neziskových organizácií

Obsah:

 1. Členenie neziskového sektora (právne normy, na základe ktorých vznikajú subjekty „neziskového práva“, spôsob vzniku – registrácie, registre)
 2. Právne formy
 3. Legislatíva upravujúca činnosť neziskových organizácií špecifických všeobecno – prospešných služieb
 4. Komparatívna analýza vybraných účtovných jednotiek
  • občianske združenie,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne-prospešné služby,
  • nadácia,
  • neinvestičný fond,
  • verejná vysoká škola,
  • politická strana,
  • súkromná, cirkevná škola a školské zariadenie

Lektor: Marcela Dobešová

19.10.2020 ONLINE FORMA (8:30-13:00) - zrealizované

24. 2. 2020 Heydukova 12, Bratislava - zrealizované

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

2. Ľudské zdroje – vedenie ľudí

Obsah:

 1. Riadenie ľudských zdrojov, terminológia a história
 2. Analýza stavu riadenia ľudí
 3. Personálna stratégia a jej súčasti
 4. Základné personálne procesy a ukazovatele
 5. Životný cyklus zamestnanca
 6. Riadenie a vedenie, manažérske štýly a postupy
 7. HR značka, HR marketing
 8. Rovnováha pracovného a osobného života (Work-Life Balance)
 9. Generácie zamestnancov a špecifický prístup k nim
 10. Špecifiká vedenia a motivovania dobrovoľníkov
 11. Novodobé trendy a budúce výzvy riadenia a vedenia ľudí

Lektor: Branislav Jovankovič

9.9.2020 Moyzesova 22, Žilina - zrealizované

16.9.2020 Heydukova 12, Bratislava - zrealizované

3. Právne a ekonomické minimum štatutára v MNO

Obsah:

 1. Právne aspekty riadenia MNO
 2. Občianske a obchodné právo
 3. Správne právo
 4. GDPR a BOZP
 5. Ekonomické aspekty riadenia MNO (riadenie procesov a projektov)
 6. Personálne zabezpečenie (zamestnanci, dobrovoľníci, externí zamestnanci, mandatári, autori, SZČO) a ich zmluvné vzťahy
 7. Zdroje financovania MNO – z činnosti a na činnosť
 8. Kontroling zameraný na výsledkovo orientované činnosti
 9. Analýza hospodárenia
 10. Smernice – interné predpisy MNO

Lektor: Katarína Mráviková, Branislav Strečanský

17.9.2020 Moyzesova 22, Žilina - zrealizované

25.9.2020 Heydukova 12, Bratislava - zrealizované

4. Finančný manažment MNO

Obsah:

 1. Rozdiel medzi finančným manažmentom v neziskovom a podnikateľskom prostredí
 2. Cyklus finančného manažmentu
 3. Finančné plánovanie
 4. Finančné rozhodovanie (strategické, operatívne)
 5. Organizovanie finančných procesov pri zohľadnení špecifík financovania neziskových organizácií
 6. Finančné ciele
 7. Cash-flow v podmienách neziskového sektora
 8. Finančná analýza neziskovej organizácie ex post a jej hodnotenie

Lektor: Marcela Dobešová

21.9.2020 Heydukova 12, Bratislava - zrealizované

25.9.2020 Moyzesova 22, Žilina - zrealizované

5. Účtovníctvo neziskových organizácií

Obsah:

 1. Zákon o účtovníctve
 2. Podvojné účtovníctvo, účtovné knihy
 3. Účtový rozvrh
 4. Špecifiká účtovania v podvojnom účtovníctve – vybrané príklady
 5. Účtovná uzávierka a závierka v podvojnom účtovníctve
 6. Jednoduché účtovníctvo, účtovné knihy
 7. Členenie peňažného denníka
 8. Špecifiká účtovania v jednoduchom účtovníctve – vybrané príklady
 9. Účtovná uzávierka a závierka v jednoduchom účtovníctve
 10. Manažérske (nákladové) a projektové účtovníctvo ako nadstavba k finančnému účtovníctvu
 11. Účtovná dokumentácia

Lektor: Jana Vršková, Ingrid Šalkovičová

28.9.2020 Moyzesova 22, Žilina - zrealizované

30.9.2020 Heydukova 12, Bratislava - zrealizované

20.10.2020 ONLINE FORMA (8:30-15:00) - zrealizované

10.11.2020 ONLINE FORMA (8:30-15:00) - zrealizované

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

6. Viaczdrojové financovanie neziskových organizácií a ich zdaňovanie

Obsah:

 1. Príjmy z činnosti a získané na činnosť MNO
 2. Verejné prostriedky
 3. Dary, príspevky
 4. Asignácia dane z príjmov
 5. Charitatívna reklama
 6. Verejné zbierky
 7. Fondy
 8. Zdaňovanie hlavnej, ekonomickej a podnikateľskej činnosti MNO daňou z príjmov
 9. Kto podáva daňové priznanie
 10. Daň z pridanej hodnoty vo vzťahu s činnosťou MNO

Lektor: Magdaléna Feniková

6.10.2020 ONLINE FORMA (8:30-13:00)zrealizované>

8.10.2020 ONLINE FORMA (8:30-13:00) - zrealizované

13.10.2020 ONLINE FORMA (8:30-13:00) - zrealizované

9.11.2020 ONLINE FORMA (8:30-13:00) - zrealizované

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

7. Mzdy a personalistika

Obsah:

 1. Pracovno-právne vzťahy (pracovné zmluvy, dohody – zdroje financovania)
 2. Personálna agenda
 3. Mzdová agenda
 4. Odmeňovanie (zákonník práce, odmeňovanie vo verejnom záujme)
 5. Dobrovoľníci (zmluvy, výkazy a pod.)
 6. Sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov
 7. Cestovné náhrady v podmienkach neziskového sektora
 8. Iné zmluvné vzťahy s fyzickými osobami

Lektor: Zuzana Ondková, Štefánia Štyráková

29.9.2020 Heydukova 12, Bratislava - zrealizované

30.9.2020 Moyzesova 22, Žilina - zrealizované

3.11.2020 ONLINE FORMA (8:30-15:00) - zrealizované

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

Odborné vzdelávacie WORKSHOPY

Workshopy sú výsledkom projektu EKONOMICKÉ NÁSTROJE EFEKTÍVNEHO RIADENIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

OP
EU

Činnosť neziskových organizácií, ich potenciál podieľať sa na výkone verejných služieb, či pri verejnej kontrole politickej a ekonomickej moci, má veľký význam v spoločnosti a stále sa zosilňuje. K tomu, aby tieto organizácie dobre fungovali, ponúkame nástroje, ktorými podporujeme dôveryhodnosť, efektívnosť a transparentnosť neziskového sektora zameranú na

 • kvalitnú správu a riadenie neziskových organizácií (manažment, ľudia a ekonomika),
 • výsledkovo orientované činnosti s hodnotením dopadu – koncept „hodnoty za peniaze“

V každom kraji Slovenska prebehnú bezplatné workshopy ekonomických nástrojov s príkladmi dobrej praxe pod vedením skúsených expertov, ktorí nie teoreticky, ale prakticky zapoja účastníkov do problémov v oblasti:

 1. strategického a projektového manažmentu,
 2. finančného, nákladového a projektového účtovníctva,
 3. finančného manažmentu,
 4. rozpočtovníctva a kalkulácií.
 

Účel: Inštitiucionálna a ekonomická stabilita, profesionalita riadenia a informovanosť neziskových organizácií s dopadom na efektivitu nimi poskytovaných všeobecno-prospešných služieb

Finančné, nákladové a projektové účtovníctvo

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí vedú účtovníctvo v neziskovej organizácií – pre účtovníkov, ekonómov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Finančné účtovníctvo je povinnou súčasťou agendy každej právnickej osoby. Zaznamenáva každú aktivitu, ktorá súvisí s jej financovaním. Poskytuje verný a pravdivý obraz o pohybe majetku a jeho zdrojoch.

Účtovníctvo je uceleným ekonomickým informačným systémom, ktorý plní niekoľko úloh spojených s činnosťou a so špecifikami účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania.

Na workshope sa dozviete:

 1. AKÝ je  rozdiel  medzi  finančným,  manažérskym  (nákladovým)  a  projektovým účtovníctvom,
 2. KEDY ešte účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a kedy je jednoduchšie prejsť na podvojné účtovníctvo,
 3. AKO nastaviť účtovný informačný systém, aby maximálne uľahčil procesy rozhodovania, vyúčtovania zdrojov financovania, nákladovosti jednotlivých procesov, nielen pre kontrolné orgány,
 4. PREČO je dôležité akruálne účtovníctvo,
 5. KEDY je príjem súčasne aj výnosom a výdaj súčasne aj nákladom,
 6. AKO účtovať hlavnú, ekonomickú, prípadne podnikateľskú činnosť,
 7. AKO súvisia  finančné  ukazovatele  výsledkov  činnosti  neziskovej  organizácie s účtovníctvom.

Cieľom a zmyslom celého workshopu je ukázať dôležitosť nastavenia účtovného informačného systému pre efektívne riadenie ekonomického procesu zameraného na hospodárenie, projektové riadenie, zdroje financovania, účtovnú závierku, výročnú správu a daňové povinnosti so špecifickým zmeraním na:

 1. sociálne služby a zdravotnú starostlivosť,
 2. súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,
 3. činnosť cirkevných organizácií,
 4. celoživotné vzdelávanie a vysoké školy,
 5. advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné

Lokalita a dátum konania workshopu

Trnava 15.1.2020 (zamerianie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Banská Bystrica 16.1.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Košice 22.2.2020 (zamerianie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Trenčín 29.1. (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Žilina 6.2.2020 (zameranie na činnosť cirkevných organizácií) Predpokladaná doba trvania: 8:30-12:00 hod. - zrealizované

Nitra 11.2.2020 (zameranie na advokačné, vzájomne prospešné združenia, platformy (environmentálne, ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné). Predpokladaná doba trvania: 8:30-12:00 hod. - zrealizované

ONLINE FORMA 14.10. 2020 (zameranie na advokačné, vzájomne prospešné združenia, platformy (environmentálne, ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné). Predpokladaná doba trvania: 8:30-12:00 hod. - zrealizované

ONLINE FORMA 16.10. 2020 (zameranie na cirkevné organizácie). Predpokladaná doba trvania: 8:30-12:00 hod. - zrealizované

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

Finančný manažment

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ?

Pre tých, ktorí finančne zabezpečujú neziskovú organizáciu – pre riadiacich pracovníkov,  ekonómov,   účtovníkov,   zamestnancov  a   dobrovoľníkov v neziskových organizáciách.

Neziskové organizácie nezriadené za účelom podnikania nedokážu zo svojej činnosti vygenerovať dostatok príjmov na zabezpečenie svojho procesu. Preto sú nútené zabezpečiť viaczdrojové financovanie na pokrytie nákladov súvisiacich s ich hlavnou činnosťou a pritom ich jasne a pomerne zložito vyúčtovať jednotlivým donorom.

Finančný manažment v neziskovom prostredí zabezpečuje finančné zdroje pre realizáciu aktivít, ktorých výsledkom je dosahovanie cieľov a tým naplnenie poslania (vízie) neziskovej organizácie.

Na workshope sa dozviete:

 1. AKÝ je rozdiel medzi finančným manažmentom v neziskovom a podnikateľskom prostredí,
 2. AKO súvisí strategický plán s finančným plánom,
 3. AKÝ je rozdiel medzi finančným plánom procesu a projektu,
 4. ČO je strategické a operatívne rozhodovanie,
 5. AKO organizovať finančné procesy,
 6. AKO vyberať finančné ciele,
 7. AKO analyzovať a hodnotiť neziskovú organizáciu ex post, aby obstála „na trhu“,
 8. AKÉ sú možné zdroje financovania neziskových organizácií.

Workshop  je  zameraný  prakticky.  Súčasťou  sú  konkrétne  návody,  ako  pristupovať k finančnému manažmentu, príklady z reálnych neziskových organizácií.

Cieľom a zmyslom celého workshopu je zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na výsledkovo zamerané procesy a projekty neziskového sektora so špecifickým zmeraním na:

 1. sociálne služby a zdravotnú starostlivosť,
 2. súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,
 3. činnosť cirkevných organizácií,
 4. celoživotné vzdelávanie a vysoké školy,
 5. advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné

Lokalita a dátum konania workshopu

Trenčín 24.1.2020 (zamerianie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Banská Bystrica 30.1.2020 (zamerianie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Žilina 6.2.2020 (zameranie na činnosť cirkevných organizácií). Predpokladaná doba trvania: 12:30-16:30 hod. - zrealizované

Košice 10.2.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia).Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Nitra 11.2.2020 (zameranie na advokačné, vzájomne prospešné združenia, platformy (environmentálne, ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné). Predpokladaná doba trvania: 12:30-16:30 hod. - zrealizované

Trnava 12.2.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia).Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

ONLINE FORMA 14.10. 2020 (zameranie na advokačné, vzájomne prospešné združenia, platformy (environmentálne, ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné). Predpokladaná doba trvania: 12:30-16:30 hod. - zrealizované

ONLINE FORMA 16.10. 2020 (zameranie na cirkevné organizácie). Predpokladaná doba trvania: 12:30-16:30 hod. - zrealizované

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

Rozpočtovníctvo a kalkulácie

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ?

Pre  tých,  ktorí  sa  zaoberajú  rozpočtami  a  cenotvorbou  –  pre  manažérov, ekonómov, účtovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Mnohým neziskovým organizáciám stanovuje hmotno-právny predpis, na základe ktorého vznikli, zostavovať rozpočet. Rozpočtovníctvo je hlavným nástrojom finančného riadenia. Je zamerané na stanovenie budúcich nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku, príjmov a výdajov, ktoré vyplývajú z dlhodobých i krátkodobých cieľov neziskovej organizácie a na kontrolu plnenia týchto cieľov.

Rozpočty a kalkulácie sú dôležitým nástrojom efektívneho riadenia, na kontrolu hospodárnosti jednotlivých činnosti, pri stanovení cien produktov, pri zostavovaní rozpočtov, pri cenovom rozhodovaní a podobne.

Na workshope sa dozviete:

 1. AKO rozpočtovať náklady verejno-prospešnej služby,
 2. AKO rozpočtovať nákladov prevádzky budovy,
 3. AKO vyčísliť náklady na kalkulačnú jednotku pobytového zariadenia,
 4. AKO vyčísliť náklady na kalkulačnú jednotku stravovacieho zariadenia,
 5. AKO vyčísliť náklady na kalkulačnú jednotku poskytovanej služby,
 6. AKO zostaviť ročný rozpočet neziskovej organizácie.

Workshop  je  zameraný  prakticky.  Súčasťou  sú  konkrétne  návody,  ako  pristupovať k rozpočtom a kalkuláciám, príklady vypracované v exceli.

Cieľom a  zmyslom  celého  workshopu  je  názorne  ukázať,  ako  sa  robia  rozpočty a kalkulácie v neziskových organizáciách so špecifickým zmeraním na:

 1. sociálne služby a zdravotnú starostlivosť,
 2. súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,
 3. povinnosť zostavovať  rozpočet  (neziskové  organizácie  poskytujúce  všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a ostatné).

Lokalita a dátum konania workshopu

Prešov 19.2.2020 (zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

ŽIlina 27.2.2020 (zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Trnava 3.3.2020 (zameranie na organizácie, ktoré majú zo zákona povinnosť rozpočtu napr. nadácie, ...). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Banská Bystrica 4.3.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

Trenčín 5.3.2020 (zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

ONLINE FORMA 22.10.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

ONLINE FORMA 23.10. 2020 (zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

ONLINE FORMA 30.10.2020 (zameranie na organizácie, ktoré majú zo zákona povinnosť rozpočtu napr. nadácie, ...). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod. - zrealizované

V prípade záujmu nás napíšte na: a.dobesova@sluzbymvo.sk

Strategický a projektový manažment

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ?

Pre tých, ktorí chcú strategicky myslieť – pre lídrov, riadiacich pracovníkov, ekonómov, účtovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov v neziskových organizáciách

Každá nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby alebo podporuje všeobecne prospešný účel, je založená/zriadená za určitým cieľom a účelom. Jej úspech a stabilita stojí a padá na ĽUĎOCH pod vedením lídra. Žiadny líder na čele neziskovej organizácie nemôže fungovať bez dlhodobej vízie, stratégie a spôsobu, ako ju naplniť. Keď má líder víziu a dokáže pre ňu nadchnúť ľudí, radi k nemu pridajú.

Stratégia je cesta, ktorú si zvolíte, aby ste dorazili ku svojmu dlhodobému cieľu alebo vízii.

Ako pracovať so stratégiou, ako ju vytvoriť a ako ju napĺňať v dnešnej hektickej dobe sa dozviete na tomto workshope, ktorý je  základom pre používanie  ďalších ekonomických nástrojov efektívneho riadenia neziskových organizácií.

Na workshope sa dozviete:

 1. AKÝ je  rozdiel  medzi  strategickým  plánom,  strategickým  manažmentom a projektovým manažmentom,
 2. AKO vypracovať strategický plán so zapojením viacerých aktérov,
 3. ČO je výsledkom strategického plánu,
 4. AKO pracovať so stratégiou pri nestabilite neziskového prostredia,
 5. AKÉ sú základné fázy procesu strategického manažmentu,
 6. AKÉ sú základné fázy procesu projektového manažmentu.

Workshop je zameraný prakticky. Súčasťou sú konkrétne návody, ako pristupovať k strategickému vedeniu, príklady a príbehy z reálnych neziskových organizácií.

Cieľom a zmyslom celého workshopu je pomôcť vám zistiť, čo potrebujete k tomu, aby ste realizovali vašu víziu a ciele pomocou silných stratégií zameraných na výsledky s dopadom a na motiváciu ľudí.

STRATÉGIA tvorí základ pre implementáciu ďalších nástrojov.

Lokalita a dátum konania workshopu

Trenčín 16.12.2019 (Centrum pre rodinu Trenčín, Farská 52/12, 911 01)

Košice 10.1.2020 (Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77) - zrealizované

Bratislava 13.1.2020 (Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10) - zrealizované

Prešov 17.1.2020 (GRÉCKOKATOLÍCKY KŇAZSKÝ SEMINÁR P.P.GOJDIČA, Sládkovičova 5981/23, 080 01) - zrealizované

Nitra 23.1. 2019 (Diecézna Charita Nitra, Samova 978/4, 949 01) - zrealizované

Banská Bystrica 29.1.2020 (Slovenské Misijné Hnutie, D. Skuteckého 117/4, 974 01) - zrealizované

Žilina 30.1.2020 (Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01) - zrealizované

Trnava 17.2. 2020 (ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD, Jána Hollého 384/10, 917 01) - zrealizované

Žilina 3.3.2020 (Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01) - zrealizované

Bratislava 6.3.2020 (Heydukova 12, Bratislava) - zrealizované

Kto vás bude na workshopoch sprevádzat?

Lektori: Mgr. Danica Hullová, Ing. Zuzana Ondková,  Ing. Branislav Jovankovič, Ing. Branislav Strečanský.