Všeobecné obchodné podmienky - PORADAMVO | ProfiMVO

Všeobecné obchodné podmienky pre online služby

Článok I
Úvodné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky, za ktorých Centrum poradenstva a vzdelávania, nezisková organizácia, sídlo: 1. mája 18, 010 01 Žilina, IČO: 37983792, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod registračným číslom 29/05 (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám (ďalej len „Užívateľ“) online služby v oblasti základného, všeobecného poradenstva a vzdelávania.

(2) Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetového portálu www.poradamvo.sk, prostredníctvom ktorého poskytuje online služby, ktoré zahŕňajú najmä:

a) poskytovanie daňového/účtovného/právneho poradenstva vo všeobecnom rozsahu na portáli poradamvo.sk

b) poskytovanie informatívnych odpovedí na otázky Užívateľov vo vyššie uvedených oblastiach vo všeobecnom rozsahu.

(3) Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi online služby na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. Na účely využívania online služieb je nevyhnutná objednávka Užívateľa, jej akceptácia Poskytovateľom, zaplatenie stanovenej ceny za objednané služby podľa cenníka Poskytovateľa na základe vystavenej faktúry a akceptácia týchto VOP v plnom rozsahu.

(4) Obchodný zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniká (i) vyplnením a potvrdením objednávky Užívateľom priamo na internetovom portáli Poskytovateľa www.poradamvo.sk a (ii) zaplatením ceny za online služby Užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej Poskytovateľom.

(5) Uzatvorením zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom podľa tohto článku sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú pre zmluvné strany záväzné.

(6) V prípade, ak Užívateľ začal s využívaním online služieb, má sa za to, že s VOP sa plne oboznámil, rozumie im a v plnom rozsahu s VOP súhlasí.

Článok II
Ochrana osobných údajov

(1) V prípade poskytovania online služieb Poskytovateľom ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.

(2) Užívateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Poskytovateľovi jeho osobné údaje alebo osobné údaje inej dotknutej osoby (napr. jeho zamestnancov, dodávateľov a pod.), na účel spracovania a potvrdenia platnej objednávky, uzavretia zmluvy s Poskytovateľom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok zmluvy, zúčtovania platieb a uskutočnenie nevyhnutnej komunikácie medzi Užívateľom a Poskytovateľom za účelom riadneho poskytnutia služieb Poskytovateľom pre Užívateľa. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom v prípade neposkytnutia osobných údajov, požadovaných od Užívateľa v objednávke, nie je možné zmluvu s Poskytovateľom uzavrieť a následne realizovať na jej základe riadne poskytovanie online služieb Poskytovateľom pre Užívateľa.

(3) Poskytovateľ poskytne údaje Užívateľa nasledovným subjektom:

a) WebSupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava;

b) Gdrive (cloudové služby) -https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/;

c) Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/;

d) Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html a

e) orgánom verejnej moci v prípade, ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov,

f) externým spolupracovníkom Poskytovateľa alebo jeho poskytovateľom služieb, výlučne v rozsahu v akom je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Poskytovateľa a v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov.

(4) Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Užívateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Iným subjektom bude spracúvanie osobných údajov Užívateľa umožnené len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania).

(5) Užívateľ je povinný osobné údaje dotknutej osoby uvádzať správne, úplne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o ich zmene. V prípade, ak Užívateľ Poskytovateľovi neposkytne osobné údaje v rozsahu na vytvorenie a spracovanie objednávky, nie je možné uzatvoriť zmluvu a poskytovať na jej základe služby Užívateľovi zo strany Poskytovateľa.

(6) Osobné údaje bude Poskytovateľ uchovávať v súlade s osobitnými predpismi v oblasti účtovníctva a archivácie počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

(7) Dotknutá osoba má právo od Poskytovateľa požadovať prístup k osobným údajom dotknutej osoby ako aj právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.

(8) Dotknutá osoba má súčasne právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, ktorá nemá oporu v zákone.

(9) V prípade, ak Poskytovateľ spracúva určité osobné údaje dotknutej osoby na základe udeleného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas so spracovaním osobných údajov možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas zo strany dotknutej osoby udelený.

(10) Ak sa Užívateľ, resp. dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zákonom, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže dotknutá osoba adresovať zodpovednej osobe Poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy na: info@sluzbymvo.sk.

(11) Osobné údaje Užívateľa nebudú poskytované do tretej krajiny bez súhlasu Užívateľa.

(12) Využívaním služieb Poskytovateľa vzniká medzi Užívateľom a Poskytovateľom právny vzťah, na základe ktorého Poskytovateľ využíva osobné údaje Užívateľa aj na účely oslovovania Užívateľa s marketingovými ponukami Poskytovateľa, keďže ide o jeden z oprávnených záujmov Poskytovateľa v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v takom prípade oprávnený záujem Poskytovateľa marketingovo a obchodne podporovať predaj svojich výrobkov a služieb, a za tým účelom informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách.

(13) V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám Užívateľa bude Poskytovateľ na základe histórie objednávok Užívateľa vytvárať pre Užívateľov personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané údaje o aktivitách Užívateľa na webových sídlach Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ získava prostredníctvom nastaviteľných cookies a nástrojov Google Analytics.

(14) Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných Poskytovateľom môže byť Užívateľovi emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.

Článok III
Cena a online služieb

(1) Cena za poskytovanie online služby poskytované Užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa zverejneného na internetovom portáli poradamvo.sk. Podľa cenníka si Užívateľ vyberie typ a rozsah online služieb, o ktoré má záujem a na ktoré vytvorí objednávku.

(2) Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované služby.

(3) Cena za online služby je stanovená fixnou sadzbou podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa na celé obdobie trvania zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom. V prípade skoršieho ukončenia zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom inak ako uplynutím doby trvania zmluvy o poskytovaní online služieb sa Užívateľovi zaplatený poplatok (ani jeho pomerná časť) nevracia.

Článok IV
Platobné podmienky

(1) Po prijatí elektronickej objednávky na online službu zaslanej priamo na internetový portál poskytovateľa www.poradamvo.sk spôsobom podľa článku 1 týchto VOP a jej akceptácii vystaví Poskytovateľ Užívateľovi zálohovú faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za poskytnutie online služieb vybraných Užívateľom podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle Poskytovateľ Užívateľovi konečnú faktúru elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom v jeho príslušnej objednávke. Obdobie trvania prístupu k online službám zvoleným Užívateľom sa začína dňom prijatia platby na účet Poskytovateľa, najneskôr však do dvoch pracovných dní po prijatí tejto platby, a trvá v závislosti od charakteru online služby.

(2) Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybrané online služby aj prostredníctvom platobných systémov Poskytovateľa umiestnených na internetovom portáli www.poradamvo.sk. V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie Užívateľom objednanej online služby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet vyhotoví a zašle spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku týchto VOP Užívateľovi konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí poskytnutie zaplatených online služieb.

(3) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi zaslaním na jeho elektronickú adresu uvedenú v objednávke prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo), a to najneskôr do 2 pracovných dní od zaplatenia ceny za online službu.

(4) Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovanú online službu najneskôr do dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka bez ďalšieho automaticky zrušuje.

Článok V
Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa

(1) Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

a) pre využívanie online služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;

b) obsah online služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy Poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu Užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu zverejňovaného na internetovom portáli Poskytovateľa; Užívateľ tak môže stratiť natrvalo alebo dočasne prístup k (časti) obsahu Poskytovateľa a tretích osôb;

c) porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie obsahu Užívateľa, na okamžité prerušenie a/alebo zastavenie poskytovania online služby a na zablokovanie prístupu Užívateľa k takejto online službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP Užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ako aj Užívateľova registrácia, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

(2) Užívateľ nie je oprávnený na akékoľvek použitie stránok Poskytovateľa alebo ich akejkoľvek časti na iné účely ako pre jeho osobnú potrebu (resp. potrebu plnenia predmetu jeho činnosti), a to najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či zhotovovaním ďalších kópií. Užívateľ nie je oprávnený vykonávať žiadne zásahy do technického alebo vecného charakteru stránok či služieb Poskytovateľa. Použitie nad rámec podľa tohto bodu VOP je neoprávneným zásahom do práv Poskytovateľa a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu služieb Poskytovateľa.

(3) Všetok obsah internetového portálu Poskytovateľa slúži len na informačné účely. Obsah publikovaný na tomto internetovom portáli bol získaný zo zdrojov, ktoré Poskytovateľ považuje za vysoko odborne zdatné a spoľahlivé. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu ani za žiadne škody vzniknuté Užívateľom v súvislosti s používaním internetového portálu. Obsah stránok Poskytovateľ priebežne aktualizuje a dopĺňa, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. Pri využívaní analýz, názorov, stanovísk alebo iných informácií uverejnených na stránkach Poskytovateľa je nevyhnutné vziať do úvahy moment ich zverejnenia.

(4) Užívateľ súhlasí, aby Poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či Užívateľ využíva online služby v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.

(5) Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri podaní objednávky na online služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii Užívateľa a Užívateľ zodpovedá za škodu tým Poskytovateľovi spôsobenú.

(6) Užívateľ sa zaväzuje chrániť prihlasovacie údaje pre prístup k online službám Poskytovateľa pred stratou, odcudzením alebo ich zneužitím. Zároveň sa zaväzuje neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený ukončiť poskytovanie služieb.

(7) Poskytovateľ má výhradné právo na akýkoľvek zásah do poskytovaných online služieb a/alebo VOP.

(8) Zmeny poskytovania služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portály Poskytovateľa www.poradamvo.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu Užívateľa.

(9) Ak Užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní online služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

(10) Užívateľ má právo zmluvu s Poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných online služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu Poskytovateľa, bez nároku Užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny za online služby.

(11) Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie online služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.

(12) Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých online službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v elektronických médiách Poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

Článok VI
Zodpovednosť Poskytovateľa za vady a škody

(1) Poskytovateľ vyhlasuje, že:

a) informácie poskytnuté a sprístupnené v online službe/ách nie sú právne záväzné a majú výlučne informatívny charakter, nie sú odporúčaním prispôsobeným konkrétnym pomerom klienta, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak;

b) ak sú informáciami podľa tohto článku písm. a) právne predpisy uverejňované v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR vydaná v tlačenej podobe Ministerstvom spravodlivosti SR a táto je rozhodujúca pre aktuálne znenie právneho predpisu;

c) ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka, Vestníka Ministerstva životného prostredia a Ministerstva zdravotníctva SR, Poskytovateľ zverejňuje záznamy z oficiálnych zdrojov bez akýchkoľvek zásahov a úprav, pričom nenesie zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov uvedených vo verejne dostupných registroch;

d) nezodpovedá a neposkytuje Užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetového portálu ani za rýchlosť Užívateľom používaného internetového pripojenia;

e) prechodom na prepojenia na internetové stránky tretích osôb Užívateľ opúšťa internetové prostredie Poskytovateľa a ten nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje.

(2) Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že pre bezchybné využívanie online služieb Poskytovateľa v počítači a mobilných zariadeniach Užívateľa je potrebné najmä internetové pripojenie Užívateľa a emailové konto.

(3) Zodpovednosť Poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania online služieb z dôvodov na strane Poskytovateľa je voči Užívateľovi obmedzená len na povinnosť Poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie v najskoršom možnom čase. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania online služby v súlade s VOP.

Článok VII
Doba trvania zmluvy

(1) Zmluva o poskytovaní online služieb medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa sprístupnenia online služieb Užívateľovi.

(2) Zmluva o poskytovaní online služieb medzi Poskytovateľom a Užívateľom zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou medzi Poskytovateľom a Užívateľom, výpoveďou zmluvy podľa článku V bodu 8 týchto VOP, alebo písomným odstúpením od zmluvy zo zákonných dôvodov.

(3) Ak má Užívateľ záujem o poskytovanie online služieb v trvaní dlhšom ako je doba trvania zmluvy podľa bodu 1 tohto článku, je povinný zrealizovať novú objednávku za podmienok a postupom podľa článku I týchto VOP.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

(1) Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.

(2) Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

(3) Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli www.poradamvo.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.

(4) Akékoľvek spory zo a v súvislosti s právnym vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike, podľa slovenského práva, a to aj v prípade výskytu medzinárodného prvku.