Odkazy - PORADAMVO | ProfiMVO

Odkazy na registre

Neviete kde nájsť informácie o mimovládnom sektore? Najznámejšie odkazy na jednom mieste.

Register neziskových organizácií

Miesto, kde nájdete všetky informácie ohľadom neziskových organizácií. Na webe máte možnosť zobrazenia úplného a aktuálneho výpisu neziskových organizácií. Úplný výpis zahŕňa všetky, teda aj zaniknuté náležitosti neziskovej organizácii, aktuálny výpis ponúka aktuálne údaje o zriaďovateľoch, fyzických, či právnických osobách. Register umožňuje vyhľadávanie podľa názvu, sídla, právnickej osoby a fyzickej osoby.

Register právnických osôb

Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) sa od 1. novembra 2015, v súlade s príslušnou legislatívou, stáva zdrojom právne platných údajov. Ide o jednotný zdroj základných údajov o všetkých právnych subjektoch (právnické osoby, podnikatelia, orgány verejnej moci), ktoré sú v súčasnosti registrované alebo evidované vo viac ako 70 zdrojových registroch a evidenciách prostredníctvom rôznych informačných systémov.

Register účtovných závierok

Register účtovných závierok vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania. Zároveň má zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je rozpočtová organizácia DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava.

Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje účtovné dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.