Opis projektu - PORADAMVO | ProfiMVO

Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií

Prijímateľ: Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o.,

Sídlo prijímateľa: 1. mája 18, 010 01 Žilina a Heydukova 12, 811 08 Bratislava

Plagát ekonomické nástroje

Popis východiskovej situácie

Činnosť občianskych organizácií, ich potenciál podieľať sa na výkone verejných služieb, či pri verejnej kontrole politickej a ekonomickej moci, má veľký význam v spoločnosti a stále sa zosilňuje. Register účtovných závierok na Slovensku v súčasnosti registruje vyše 71 633 neziskových organizácií, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania. Nasledovná tabuľka podáva presné informácie o počte neziskových organizácií k 31. 7. 2017 podľa registra účtovných závierok:

Treba zvýrazniť postavenie a prospešnosť neziskových účtovných jednotiek na trhu a pre spoločnosť. Podnikateľské účtovné jednotky predávajú svoj produkt (prevažne výrobky, služby, tovar) za účelom dosahovania zisku, ktorý ide v prospech podnikateľa. Na rozdiel od podnikateľského prostredia, neziskový sektor ponúka služby, z ktorých sa zisk nedá dosiahnuť, ale sú pre spoločnosť nevyhnutné a prospešné (verejnoprospešné, všeobecne prospešné, prípadne vzájomne prospešné). Tržby z predaja týchto služieb nepokryjú náklady na činnosť vzhľadom na svoj charakter. Z hospodárskeho hľadiska tieto účtovné jednotky spravidla nevytvárajú zisk zo svojej hlavnej činnosti, preto sú neziskové. Z hľadiska inštitucionálnej stability na svoju činnosť môžu získavať finančné prostriedky z viacerých zdrojov – z verejných alebo súkromných, prípadne z členských príspevkov. Ak im to hmotno-právny predpis, podľa ktorého vznikli dovolí, môžu aj podnikať v rámci daných pravidiel.

V súčasnosti neziskový sektor trápia viaceré problémy, ktoré súvisia so súčasnou platnou legislatívou, financovaním a inštitucionálnym rozvojom. Manažment, financovanie, projektové účtovníctvo a ekonomika organizácií nezriadených za účelom podnikania je oveľa komplikovanejšia ako v podnikateľskom prostredí, keďže sú tieto organizácie nútené zabezpečiť viaczdrojové financovanie na pokrytie nákladov súvisiacich s ich hlavnou činnosťou a pritom ich jasne a pomerne zložito vyúčtovať jednotlivým donorom. Riadiaci a výkonní pracovníci, účtovníci, či ekonómovia pracujúci v mimovládnych organizáciách nemajú primeranú pregraduálnu prípravu a dostatočné skúsenosti s ekonomikou a účtovníctvom neziskových organizácií. Často majú problémy s vykazovaním finančných ukazovateľov výsledkov činnosti organizácie. Manažéri organizácií nemajú relevantné podklady z účtovníctva na nastavenie ďalšieho financovania aktivít organizácie, nevyhnutné pre trvalú udržateľnosť. Neziskový sektor je vnímaný zo strany štátu a podnikateľských subjektov, vrátane bánk a finančných inštitúcií, ako netransparentný a nedôveryhodný. Na Slovensku neexistujú vzdelávacie inštitúcie (stredné ani vysoké školy), ktoré vy ponúkali študijné odbory zamerané na účtovníctvo, ekonomiku a manažment neziskových organizácií.

Ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s prejavom solidarity medzi občanmi, prispieva k blahobytu našej spoločnosti a vyvažuje sociálne vylúčenie, chudobu, netoleranciu, rasizmus, xenofóbiu a nespravodlivosť je dobrovoľníctvo. Podľa správy Univerzity John Hopkins dobrovoľníctvo môže prispieť až 5% do hrubého domáceho produktu (HDP). Napriek uvedeným snahám, aktivitám, úspechom a sociálnemu významu dobrovoľníctva, je dobrovoľnícka práca stále spoločnosťou a jej inštitúciami nedocenená. Nemáme k dispozícii dostatok konkrétnych nástrojov na vykazovanie hodnoty dobrovoľníckej práce. Pre rozvoj spoločnosti a ekonomiky je nevyhnutné vytvoriť systémové nástroje na uznávanie a validáciu dobrovoľníckej práce vo všetkých sektorov.

Neziskový sektor má pritom veľký potenciál pre tvorbu pracovných miest. Treba však vytvoriť podmienky na jeho inštitucionálnu stabilitu, aby tento systém mohol absorbovať kvalifikované pracovné sily, ktoré nenájdu uplatnenie v iných sektoroch.

Je dôležité tieto problémy pomenovať a spoločne hľadať riešenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu prostredia občianskej spoločnosti a viedli hlavne k efektívnej spolupráci verejnej správy s mimovládnymi neziskovými organizáciami. V roku 2011 vláda zriadila úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a svoj poradný orgán Radu vlády pre MNO.

V dlhodobom horizonte sa splnomocnenec snaží dosiahnuť aj stabilné postavenie MNO ako inštitúcií aktívnej verejnosti, zlepšenie ich legislatívneho ukotvenia a podmienok pre ich fungovanie. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) v rokoch 2014-2015 zrealizoval participatívnym spôsobom národný projekt Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO. V marci tohto roku vláda schválila Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018, ktorý nadväzuje na základný strategický dokument Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku – strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020. Jeho základnými prioritami sú aj témy, ktoré rieši tento projekt. ÚSVROS začal v roku 2017 realizovať aktivity smerujúce ku komplexnej reforme financovania aktivít mimovládnych neziskových organizácií. V nadväznosti na výstupy z týchto realizovaných projektov a zámerov ÚSVROS chceme pokračovať v konkrétnych aktivitách participáciou a synergiou k dosiahnutiu cieľa projektu a tým aj postupné napĺňanie Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt bude realizovaný hlavnou aktivitou: „Zapojenie sociálnych a ekonomických partnerov z verejného a súkromného sektora do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov ekonomiky a finančného riadenia všeobecno-prospešných služieb“ pre oba regióny: MRR a RR. V rámci hlavnej aktivity budú realizované jednotlivé čiastkové aktivity.

Realizácia hlavnej aktivity a jej čiastkových aktivít je v súlade s horizontálnym princípom udržateľného rozvoja ( ďalej HP-UR) s cieľmi ekonomického aspektu (zlepšenie prístupu k IKT, investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania, posilnenie inštitucionálnych kapacít) a sociálneho aspektu (podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily).

Vytvoria sa platformy pre jednotlivé oblasti všeobecno-prospešných služieb z verejného, podnikateľského a súkromného sektora (sektorová participácia). Pred začatím realizácie projektu sú podpísané memorandá o spolupráci s viac ako 20 organizáciami, ktoré počas realizácie chceme minimálne zdvojnásobiť na 40 spolupracujúcich organizácií.

Účelom je inštitucionálna a ekonomická stabilita, profesionalitu riadenia, informovanosť s dopadom na efektivitu poskytovaných všeobecno-prospešných služieb vo vertikálnej rovine:

 • Sociálne služby (verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb)
 • Školstvo (súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, šport, deti a mládež)
 • Veda, výskum, vzdelávanie (vysoké školy, celoživotné vzdelávanie)
 • Zdravotníctvo
 • Kultúra
 • Environmentálne, ľudsko-právne a watchdogové mimovládne organizácie

V horizontálnej rovine sa jedná o nasledovné predmetné oblasti manažmentu, ekonomiky a financovania neziskových organizácií:

 1. Účtovníctvo
 2. Dane priame a nepriame
 3. Ľudské zdroje (pracovno-právne vzťahy, mzdy, personalistika, dobrovoľníctvo, mandatári,…)
 4. Viaczdrojové financovanie (z vlastnej činnosti, z dotácií, príspevkov a darov, z podnikania, z ekonomickej činnosti) a finančný manažment
 5. Verejné financie (transfery, dotácie a príspevky) – rozpočtové pravidlá štátnej správy, samosprávy, kontrolný systém, verejné obstarávanie a pod.
 6. Strategický a projektový manažment

Z každej všeobecno-prospešnej oblasti horizontálnej a vertikálnej roviny sa vytvorí prierezová skupina expertov (z verejného, neziskového a podnikateľského prostredia), ktorá bude analyzovať, navrhovať, pripomienkovať a kompletizovať informácie, podávať návrhy a podnety pre rezortné pracovné skupiny vytvorené z jednotlivých platforiem verejného, podnikateľského a súkromného sektora s cieľom komunikácie medzi jednotlivými platformami a identifikácie stavu využívania ekonomických nástrojov riadenia. V každom kraji Slovenska (1+7) bude vykonaný kvantitatívny prieskum formou osobných rozhovorov s použitím štandardizovaného dotazníka.

Komparatívnou analýzou existujúcich hmotno-právnych predpisov týkajúcich sa zdrojov financovania neziskových organizácií sa zhodnotí dopad na manažment a inštitucionálnu stabilitu. Analýza bude nadväzovať na doterajšie výsledky realizácie úlohy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) vyplývajúce z Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2017-2018 (AP KROS), ktorý analyzuje a navrhuje zmeny vo financovaní činnosti mimovládnych neziskových organizácií (MNO) z verejných aj súkromných zdrojov. Pre komplexnosť sa analýza doplní o ďalšie neziskové organizácie, ktoré účtujú, hospodária a vykazujú ako neziskové účtovné jednotky a nie sú zahrnuté v úlohe ÚSVROS.

Projekt bude realizovaný hlavnou aktivitou: „Zapojenie sociálnych a ekonomických partnerov z verejného a súkromného sektora do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov ekonomiky a finančného riadenia všeobecno-prospešných služieb“ pre oba regióny: MRR a RR. V rámci hlavnej aktivity budú realizované jednotlivé čiastkové aktivity.

Realizácia hlavnej aktivity a jej čiastkových aktivít je v súlade s horizontálnym princípom udržateľného rozvoja ( ďalej HP-UR) s cieľmi ekonomického aspektu (zlepšenie prístupu k IKT, investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania, posilnenie inštitucionálnych kapacít) a sociálneho aspektu (podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily).

Vytvoria sa platformy pre jednotlivé oblasti všeobecno-prospešných služieb z verejného, podnikateľského a súkromného sektora (sektorová participácia). Pred začatím realizácie projektu sú podpísané memorandá o spolupráci s viac ako 20 organizáciami, ktoré počas realizácie chceme minimálne zdvojnásobiť na 40 spolupracujúcich organizácií.

Účelom je inštitucionálna a ekonomická stabilita, profesionalitu riadenia, informovanosť s dopadom na efektivitu poskytovaných všeobecno-prospešných služieb vo vertikálnej rovine:

 • Sociálne služby (verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb)
 • Školstvo (súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, šport, deti a mládež)
 • Veda, výskum, vzdelávanie (vysoké školy, celoživotné vzdelávanie)
 • Zdravotníctvo
 • Kultúra
 • Environmentálne, ľudsko-právne a watchdogové mimovládne organizácie

V horizontálnej rovine sa jedná o nasledovné predmetné oblasti manažmentu, ekonomiky a financovania neziskových organizácií:

 1. Účtovníctvo
 2. Dane priame a nepriame
 3. Ľudské zdroje (pracovno-právne vzťahy, mzdy, personalistika, dobrovoľníctvo, mandatári,…)
 4. Viaczdrojové financovanie (z vlastnej činnosti, z dotácií, príspevkov a darov, z podnikania, z ekonomickej činnosti) a finančný manažment
 5. Verejné financie (transfery, dotácie a príspevky) – rozpočtové pravidlá štátnej správy, samosprávy, kontrolný systém, verejné obstarávanie a pod.
 6. Strategický a projektový manažment

Z každej všeobecno-prospešnej oblasti horizontálnej a vertikálnej roviny sa vytvorí prierezová skupina expertov (z verejného, neziskového a podnikateľského prostredia), ktorá bude analyzovať, navrhovať, pripomienkovať a kompletizovať informácie, podávať návrhy a podnety pre rezortné pracovné skupiny vytvorené z jednotlivých platforiem verejného, podnikateľského a súkromného sektora s cieľom komunikácie medzi jednotlivými platformami a identifikácie stavu využívania ekonomických nástrojov riadenia. V každom kraji Slovenska (1+7) bude vykonaný kvantitatívny prieskum formou osobných rozhovorov s použitím štandardizovaného dotazníka.

Komparatívnou analýzou existujúcich hmotno-právnych predpisov týkajúcich sa zdrojov financovania neziskových organizácií sa zhodnotí dopad na manažment a inštitucionálnu stabilitu. Analýza bude nadväzovať na doterajšie výsledky realizácie úlohy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) vyplývajúce z Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2017-2018 (AP KROS), ktorý analyzuje a navrhuje zmeny vo financovaní činnosti mimovládnych neziskových organizácií (MNO) z verejných aj súkromných zdrojov. Pre komplexnosť sa analýza doplní o ďalšie neziskové organizácie, ktoré účtujú, hospodária a vykazujú ako neziskové účtovné jednotky a nie sú zahrnuté v úlohe ÚSVROS.

Výsledkom komparatívnej analýzy bude návrh opatrení a záväzných stanovísk týkajúcich sa právnych predpisov (zákonov) vo vzťahu k povinnostiam neziskových organizácií – účtovníctvo, zdaňovanie, zamestnávanie, dobrovoľníctvo, financovanie a manažment neziskových organizácií v horizontálnej i vertikálnej rovine s dopadom na efektivitu a inštitucionálnu stabilitu, ktoré budú prezentované na odbornej konferencii.

Skupina expertov pripraví návrh ekonomických nástrojov pre efektívne riadenie neziskových organizácií v oblastiach:

 1. Strategické plánovanie – dlhodobé a krátkodobé plány
 2. Finančný manažment (cyklus finančného riadenia, finančné ciele)
 3. Projektové účtovníctvo
 4. Rozpočtovníctvo a kalkulácie

Prezentuje ich na workshopoch vo všetkých regiónoch Slovenska v spolupráci s rezortnými pracovnými skupinami. Skúsenosti z workshopov budú zapracované do návrhu ekonomických nástrojov a zverejnené na informačno-poradenskom portáli.

Nutnou čiastkovou aktivitou k dosiahnutiu cieľa projektu je profesionalita, ktorá zahŕňa oblasť vzdelávania v predmetnej oblasti formou vzdelávacích program pre ekonómov, manažérov, účtovníkov neziskového sektoru, lektorov a učiteľov predmetov týkajúcich sa manažmentu, účtovníctva, ekonomiky neziskových organizácií (typológia neziskových organizácií, účtovníctvo, dane, financovanie, finančný manažment, projektový manažment, strategický manažment).

Ako komunikačný prostriedok sa vytvorí informačno-poradenský portál pre neziskové organizácie (podľa všeobecnej prospešnosti, právnej formy a oblasti riadenia) s prepojením na existujúce otvorené dáta. Bude to nový nástroj otvorených dát na národnej úrovni so zavedením novej koncepcie komunikácie medzi neziskovými organizáciami a subjektami verejnej správy a samosprávy s dopadom na efektívne riadenie neziskových organizácií, ktoré pôsobia v oblasti verejnej prospešnosti. Riešiť ho budú experti z IT a ekonomického prostredia v spolupráci s cieľovými skupinami, ktoré tento portál budú využívať.

Projekt je v súlade s nasledovnými stratégiami a koncepciami:

 • Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, február 2012, rezort MV SR, Uznesenie vlády č. 68/2012
 • Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017-2018, marec 2017, rezort MV SR, Uznesenie vlády č. 105/2017

Očakávané výsledky:

 1. Vytvorenie nových platforiem s tematickými zoskupeniami
 2. Komparatívna analýza existujúcich hmotno-právnych predpisov týkajúcich sa zdrojov financovania neziskových organizácií
 3. Návrh chýbajúcich opatrení a záväzných stanovísk týkajúcich sa právnych predpisov vo vzťahu k povinnostiam neziskových organizácií
 4. Súbor ekonomických nástrojov pre efektívne riadenie neziskových organizácií
 5. Zjednotenie informácií a vytvorenie informačného portálu pre mimovládne neziskové organizácie a subjekty verejnej správy pre oblasť účtovníctva, zdaňovania, ľudských zdrojov, financovania a manažmentu neziskových organizácií
 6. Vzdelávacie programy (1.typológia neziskových organizácií, 2.účtovníctvo, 3.dane, 4.financovanie, 5.finančný manažment, 6.projektový manažment, 7.strategický manažment)

Na Slovensku podľa Registra účtovných závierok k 31.7.2017 pôsobí viac ako 69 tis. neziskových organizácií – mimovládnych neziskových organizácií a subjektov verejnej správy. Ich potenciál podieľať sa na výkone verejných služieb, či pri verejnej kontrole politickej a ekonomickej moci, sa stále zosilňuje. Počas realizácie projektu sú zapojené spolupracujúce organizácie z verejného, ale aj zo súkromného sektoru a tiež informačno-poradenský portál bude otvorený pre všetky neziskové organizácie. Zameriame sa na dostatočnú publicitu. Ponuka a aktuálna absencia komplexných informačno-poradenských služieb „na jednom mieste“ v aktualizovanom režime pre taký rozsah dotknutých užívateľov nasvedčuje tomu, že výsledky projektu budú udržateľné aj po jeho ukončení.

Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. má skúsenosti s poskytovaním služieb pre MNO už 10 rokov. Tento projekt vznikol vďaka skúsenostiam s poskytovaním účtovného, finančného, daňového, ekonomického a organizačného poradenstva pre organizácie nezriadené za účelom podnikania. Má akreditované vzdelávacie programy pre oblasť účtovníctva a finančného manažmentu MNO a vydáva odborné publikácie v tejto oblasti. Ako doplnkovú činnosť má vedenie účtovníctva pre neziskové organizácie. Dlhodobo spolupracuje z expertami, s ÚSVROS a s rezortnými ministerstvami (ministerstvo financií, ministerstvo školstva, ministerstvo kultúry, ministerstvo vnútra) a po realizácii projektu očakávané výsledky a jeho udržateľnosť zosilnie aj vďaka synergiám, ktoré tento projekt rieši.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Chceli by ste sa zapojiť do tohto projektu a získať tak mnoho benefitov z oblasti ekonomiky a manažmentu neziskového sektora?

Áno, chcem využiť túto ponuku a získať prémiové členstvo na poradenskom portáli PORADAMVO.sk™ ZDARMA

Získať pozvánku zdarma
Svoju prihlášku vyplňte tu
OP
EU