Ľudské zdroje v NÚJ - PORADAMVO | ProfiMVO

Ľudské zdroje v NÚJ

 • Zamestnanci (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov):
  • pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce,
  • odmeňovanie v školstve – zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Dobrovoľníci (zmluvy dobrovoľníckej práci podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • vykazovanie odpracovaných hodín,
  • oprávnené náklady – cestovné, stravné, zákonné poistenie, ošatenie
 • Externé služby (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1994 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)
  • mandátna zmluva,... (SZČO – Obchodný zákonník)
  • príkazná zmluva, zmluva o dielo,... (Občiansky zákonník)
  • autorská zmluva (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov)