Účtovanie o zásobách – účtová trieda 1 - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovanie o zásobách – účtová trieda 1

Účtovanie o zásobách – účtová trieda 1 sa riadi § 30 – § 32 postupov účtovania.

Z hľadiska činnosti neziskových organizácií vo všeobecnosti môže NÚJ

 • poskytovať služby,
 • vyrábať,
 • predávať.

V prípade poskytovania služieb účtovné jednotky potrebujú ku svojej činnosti materiál. Tento materiál buď budú držať na sklade, alebo nakupovať len v množstve priamej spotreby.

Ak účtovná jednotka vo svojej činnosti vyrába, to znamená, že mení kvantitatívne i kvalitatívne vstupujúci materiál, z ktorého v procese technológie výroby a pridaním ľudskej práce, vzniká výrobok.

Ak účtovná jednotka nakupuje zásoby a tieto v nezmenenom stave predáva, takéto zásoby sú tovarom.

Charakteristika účtovej triedy 1 – Zásoby

 • O zásobách účtujeme v tom prípade, ak ich nakupujeme na sklad a potom ich spotrebujeme na bežnú činnosť, prípadne pre ďalšie darovanie,
 • zásoby v neziskových účtovných jednotkách tvorí materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar,
 • najčastejšie sa nakupuje materiál na činnosť neziskovej účtovnej jednotky priamo do spotreby.
 • Do materiálových zásob patria suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania.
  • Suroviny tvoria základný materiál vo výrobnom procese, ktoré prechádzajú do výrobku a tvoria jeho podstatnú časť.
  • Pomocné látky prechádzajú tiež priamo do výroby, ale netvoria jeho podstatnú časť (napríklad materiál na povrchovú úpravu výrobku a pod.).
  • Prevádzkové látky sú potrebné pre prevádzkovanie účtovnej jednotky ako celku (napríklad režijný materiál, palivo, čistiace potreby, kancelárske potreby ap.).
  • Náhradné dielce sú predmety určené na opravu a údržbu dlhodobého hmotného majetku.
  • Drobný hmotný majetok je majetok s dobou použiteľnosti jeden rok a kratšie bez ohľadu na obstarávaciu cenu a o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobý majetok.
 • O tovare účtujeme
  • v prípade podnikateľskej činnosti na základe živnosti,
  • v prípade dlhodobého majetku určeného na ďalšie darovanie.
 • Zásoby sa účtujú spôsobom A (najprv na sklad a potom do spotreby), alebo spôsobom B (rovno do spotreby, pri uzavieraní účtovných kníh inventúrny stav zásob sa zúčtuje na sklad).

Spôsob A

 • V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov obstarania zásob 111 – Obstaranie materiálu, 131 – Obstaranie tovaru, prípadne priamo na sklad 112 – Materiál na sklade,
 • vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú; aktivácia materiálu a služieb sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia a na ťarchu príslušných účtov zásob,
 • prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa účtuje v obstarávacích cenách pri nákupoch alebo vo vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade alebo 132 – Tovar na sklade a v prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru.

Spôsob B

 • V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50,
 • aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 – Aktivácia,
 • vedie sa skladová evidencia tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob v priebehu účtovného obdobia, napríklad na skladových kartách a v dátových súboroch počítača.

Zásoby sa oceňujú: 

 • obstarávacou cenou, ak ide o zásoby obstarané kúpu,
 • vlastnými nákladmi, ak ide o zásoby vytvorené vlastnou činnosťou a príchovky a prírastky zvierat,
 • reálnou hodnotou, ak ide o zásoby darované.

Pri oceňovaní reálnou hodnotou sa účtovná jednotka môže rozhodnúť pre oceňovací model na základe výdavkového prístupu, ktorý vychádza z peňažnej sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie majetku, ktorý by mal pre účtovnú jednotku porovnateľný prínos ako oceňovaný majetok, pri nefinančnom majetku. Zohľadňujú sa pri tom informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z hľadiska jeho druhu a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne obstaral, vrátane maloobchodného trhu.

Často používané účty

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

11

Materiál – aktívne účty

111

Obstaranie materiálu
 • kalkulačný účet obstarania materiálu na ktorom sa účtujú obstarávacie náklady

112

Materiál na sklade 
 • režijný a prevádzkový materiál
 • priamy materiál na akcie, do výroby
 • drobný dlhodobý hmotný majetok do 1 700 €
 • knihy
 • propagačný materiál

12

Zásoby vlastnej výroby – aktívne účty

123

Výrobky 
 • vlastné výrobky
 • produkty vydavateľskej činnosti – knihy, brožúrky, nosiče dát a podobne
 • propagačný materiál vyrobený vo vlastnej réžii

124

Zvieratá
pri účtovaní spôsobom A

13

Tovar – aktívne účty

132

Tovar na sklade 
tovar nakúpený pre ďalší predaj pri podnikateľskej činnosti
tovar nakúpený pre ďalšie darovanie

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Príklad z praxe uvidíte po prihlásení sa na portál.