Účtovanie o nákladoch a o výnosoch - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovanie o nákladoch a o výnosoch

V sústave podvojného účtovníctva sa účtujú náklady a výnosy, pričom sa uplatňuje princíp akruálneho účtovníctva. To znamená, že náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom časovo a vecne vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet