Príspevky, dary a dedičstvo - PORADAMVO | ProfiMVO

Príspevky, dary a dedičstvo

 Legislatívny rámec:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 628 až § 630 (dary), § 460 až § 487 (dedičstvo)

Charakteristika príspevkov, darov:

 • Sú zo súkromných zdrojov fyzických i právnických osôb - podnikatelia i MNO (nadácie, neinvestičné fondy a podobne),
 • zmluvy darovacie, grantové, resp. zmluvy o finančnom príspevku podľa Občianskeho zákonníka § 628 – § 630,
 • forma podpory:
  • vecné (dary) alebo
  • finančné(dary, príspevky)
 • môžu byť viazané na konkrétny účel, alebo na činnosť, resp. inštitucionálny rozvoj,
 • nie sú za protislužbu, len podporujú určitý účel,
 • nie sú predmetom dane [podľa zákona o dani z príjmov § 12 ods. 7 písm. b)].

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová