Postup pri zdaňovaní príjmov na základe príkaznej zmluvy - PORADAMVO | ProfiMVO

Postup pri zdaňovaní príjmov na základe príkaznej zmluvy

Odmena vyplatená na základe príkaznej zmluvy podlieha zdaneniu zo strany prijímateľa odmeny. Zákon o dani z príjmov stanovuje v § 9 príjmy oslobodené od dane, medzi ktorými sú aj tzv. príjmy z príležitostných činností, ktoré sú do výšky 500 eur ročne oslobodené od dane. Avšak je treba upozorniť, že medzi takéto príjmy nepatria príjmy na základe Príkaznej zmluvy, keďže zákon v § 8 priamo stanovil, že „za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až § 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu“. Z tohto dôvodu takýto príjem podlieha zdaneniu zo strany fyzickej osoby prostredníctvom daňového priznania. T. j. osoba, ktorá má vyplatený príjem na základe príkaznej zmluvy, je povinná podať daňové priznanie (nemôže jej urobiť zúčtovanie dane zamestnávateľ, ak má aj príjmy zo závislej činnosti).

Podať daňové priznanie z príjmu na základe príkaznej zmluvy nemá len tá osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2019 nepresiahnu čiastku polovice nezdaniteľnej časti základu dane, čo je v roku 2019 čiastka 1 968,68 eura.

Príklad: 

1) Osoba má v roku 2019 príjem na základe príkaznej zmluvy vo výške 1 600 ročne. Okrem toho má ešte príjem zo zamestnania – príjem zo závislej činnosti – za celý rok vo výške 11 500 eur. Pretože príjem tejto osoby je vyšší, ako 1 968,68 eura, je povinná predložiť daňové priznanie – nemôže požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.

2) Osoba má v roku 2019 príjem na základe príkaznej zmluvy vo výške 1 600 eur. Okrem toho má príjem z podnikania vo výške 11 500 eur. Pretože príjem tejto osoby je vyšší, ako 1 968,68 eura, je povinná predložiť daňové priznanie za všetky svoje príjmy, t. j. aj za príjmy z podnikania aj za príjmy z príkaznej zmluvy.

3) Osoba – študent, (dôchodca), má v roku 2019 príjem vo výške 1 600 eur len na základe príkaznej zmluvy. Pretože celkový zdaniteľný príjem nepresiahol čiastku 1 968,68 eura, nemusí táto osoba predkladať daňové priznanie.

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová