Podiel zaplatenej dane - PORADAMVO | ProfiMVO

Podiel zaplatenej dane

Legislatívny rámec:

 • Zákon č. 595/2003 Z. Z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Charakteristika príjmov z podielu zaplatenej dane: 

 • Podiel zaplatenej dane je najmenej
 • 3,32 eura, ak daňovníkom je fyzická osoba,
 • 8,30 eura pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba.
 • Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:
  • občianske združenie,
  • nadácia,
  • neinvestičný fond,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
  • organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž,
  • subjekty výskumu a vývoja,
  • Protidrogový fond,
  • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
 • Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú
  • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
  • poskytovanie sociálnej pomoci,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt,
  • podpora vzdelávania,
  • ochrana ľudských práv,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • veda a výskum,
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Povinnosti prijímateľa:

 • Ak súhrn podielov zaplatenej dane je vyšší ako 3 319,39 eura, potom prijímateľ je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane a výrok audítora, ak má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.
 • Zverejnenie v Obchodnom vestníku sa uskutočňuje elektronickou formou za poplatok 3,50 eura. Spôsob zverejnenia je presne popísaný na stránkach www.rozhodni.sk.
 • Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane sa zverejňuje nasledovne: ak bol prijatý v roku 2018 – do 31. 5. 2020, v roku 2019 – do 31. 5. 2021.
 • UPOZORNENIE: Do 31. 5. musí byť špecifikácia už zverejnená! Preto odporúčame špecifikáciu na zverejnenie zaslať do redakcie Obchodného vestníka s viac dňovým časovým predstihom!
 • Ak súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v príslušnom kalendárnom roku je vyšší ako 33 000 eur, potom je povinnosť najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi. Úroky z peňažných prostriedkov znížené o daň vybranú zrážkou podľa § 43 prijímateľ použije len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti.
 • Podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve nezisková účtovná jednotka má povinnosť auditu, ak príjem z podielu zaplatenej dane je vyšší ako 35 000 eur.
 • Povinnosť vypracovať výročnú správu, ak je povinnosť auditu.

Použitie finančných prostriedkov z podielu zaplatenej dane je možné:

 • na nákup dlhodobého hmotné majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
 • na činnosť, prevádzku verejnoprospešného účelu,

a to do nasledujúceho kalendárneho roku.

Autorka: RNDr. Marcela Dobešová