Dotácie a príspevky - PORADAMVO | ProfiMVO

Dotácie a príspevky

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách § 8a z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám. Dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti môže poskytovať správca kapitoly, orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na rozpočet správcu kapitoly, alebo ak tak ustanovia osobitné zákony, iná rozpočtová organizácia.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet